Câu hỏi

Điện măt trời có bị thiếu tải không?

Trả lời

Điện năng lượng mặt trời hoạt động theo nguyên lý “Dư cho, thiếu bù” (theo định luật Kirchhoff). Nghĩa là khi hệ thống cấp đủ điện thì sẽ ưu tiên sử dụng trước, ngược lại nếu bị thiếu thì sẽ lấy điện lưới bù vào.

Trong nhà bạn sử dụng bao nhiêu thiết bị điện cũng điều bình thường, hệ thống hoạt động nếu thiếu sẽ tự động bù vào.

Vì vậy bạn không cần phải lo lắng thiếu tải do sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc.

Câu hỏi khác